اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89
slide-406cb5e
slide-870c98c
slide-b9fd169
slide-5e09f5d

نمایشگاه بین المللی فارس

شرکت افروز سازان در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید شرکت نمود.