ثبت اطلاعات پروژه اخذ شده

1 اطلاعات اولیه پروژه
2 تجهیزات